اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تاریخ : پنجشنبه 8 اسفند 1398
کد 12

تجدید انتخابات اتاق مشترک ایران و ترکیه

با اعلام نظر شورایعالی نظارت و تصویب هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، انتخابات هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه مجدداً برگزار می گردد.
به دنبال برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و انتخاب هیات مدیره اتاق مشترک ایران و ترکیه و اعتراض گسترده اعضاء و فعالان اقتصادی، موضوع در شورای عالی نظارت مطرح و پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی های کارشناسی، نهایتاً در هیات رئیسه اتاق ایران مطرح و مقرر گردید انتخابات این اتاق برابر ضوابط و آئین نامه مجدداً برگزار شود.

بند 4 جلسه مصوب هیات رئیسه محترم اتاق ایران در تاریخ 4  اسفندماه 1398 :
 با توجه به اعلام شورای عالی نظارت پیرامون مشکلات اتاق مشترک ایران و ترکیه و لزوم رفع مسائل موجود و با توجه به جلسات متعدد تشکیل شده مقرر گردید انتخابات این اتاق برابر ضوابط و آئین نامه مذکور تا شهریور سال 1399 مجدداً برگزار گردد. امور بین الملل اتاق نظارت کامل بر روند برگزاری انتخابات خواهد داشت .